بگراند
دکتر بخشایش
کمیته تحقیقات

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی  مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم دکتر سارا رمضانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

1400/09/09
جلسه دفاع از طرح پژوهشی  ( کارازمایی بالینی ) آقای دکتر کامران عزتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

جلسه دفاع از طرح پژوهشی ( کارازمایی بالینی ) آقای دکتر کامران عزتی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید

1400/09/09
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری سرکار خانم دکتر مریم محمد پور

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری سرکار خانم دکتر مریم محمد پور

1400/08/24
 دومین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی  در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب  برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی در مرکز مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

1400/08/24
جلسه دفاع از پروپوزال  آقای دکتر علی رضا صفری فرد و خانم دکتر نسیم علیپور

جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر علی رضا صفری فرد و خانم دکتر نسیم علیپور

1400/08/24
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای کیوان حسن زاده

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری آقای کیوان حسن زاده

1400/08/24
 دومین جلسه بررسی طرح ریجستری

دومین جلسه بررسی طرح ریجستری

1400/08/24
جلسه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

جلسه آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

1400/08/13
آرشیو