لیست اخبار صفحه :0
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر  نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب  برگزار گردید.
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی سرکار خانم دکتر نسیم اطهری بروجنی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار گردید.

آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی
جلسه دفاع از طرح پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

آغاز همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با جلسه دفاع از طرح پژوهشی

جلسه دفاع از طرح پژوهشی مشترک مرکز تحقیقات علوم اعصاب با دانشگاه آزاد واحد لاهیجان برگزار شد

    آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400