ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

مقاله

نویسندگان

 1اثر ضد درد عصاره برگ گیاه رازک (Humulus Lupulus) در موش سوری نر
 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1395بهروز خاکپور طالقانی، سعیده جهانپناه، محمد رستم پور، ملک معین انصار، ادریس مهدوی
 2 بررسی ارتباط بین مشخصات فردی اجتماعی بیماران دچار زندگی نباتی با نشانه های روانی در مراقبین خانوادگی

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری 

 1395شاهرخ یوسف زاده چابک، محمد رضا امام هادی، بابک علیجانی، مرضیه چراغ سپهر، نعیما خدادادی 
 3 تورش روشهای آنالیز استاندارد در برآورد اثرات علیتی *

مجله تخصصی اپیدمیولوژی

 1396مریم شکیبا، محمدعلی منصورنیا، حمید سوری 

4

تاثیر بخار فرمالدئید بر گنادوتروپین ها و آپاپتوز سلول های زاینده بیضه در موش های صحرایی بالغ

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1393

ابراهیم نصیری، ملیحه سلطانی

5

کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

1391

عالیا صابری، سید ابراهیم نقوی

6

بررسی فراوانی انواع MS در بیماران مبتلا به MS با و بدون تشنج استان گیلان

مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

1390

عالیا صابری، سیدعلی رودباری

آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 22:37